Satan Morroc Challenge !!

ช่วยกันผนึกเศษเสี้ยวจิตใจของ Satan Morroc ไม่ให้ถูกปลดปล่อยออกมา
เศษเสี้ยวนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พลังของเราเองแข็งแกร่งไปด้วย

เงื่อนไขกิจกรรม :

  • Hi-Class เท่านั้น
  • เก็บไอเท็ม ตามที่กำหนด เพื่อมา Enchant เสริมพลัง
  • ไอเท็มที่สามารถ Enchant ได้มีดังนี้ : Diabolus Boots [1], Diabolus Ring [1], Diabolus Manteau [1] และไอเท็มลับที่จะอัพเดทในอนาคต

ระยะเวลากิจกรรม : 8 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป

ขั้นตอนการ Enchant Diabolus Boots [1]

เสีย Zeny ในการ Enchant ครั้งละ 2,000,000 Zeny มีโอกาสที่จะ Enchant ไม่สำเร็จและทำให้อุปกรณ์สูญหาย

 


ขั้นตอนการ Enchant Diabolus Ring [1]


ขั้นตอนการ Enchant Diabolus Manteau [1]

  • ที่อัพเกรดระดับ +0 หรือมากกว่า สามารถ Encahnt ได้ 1 Slot
  • ที่อัพเกรดระดับ +7 หรือ +8 สามารถ Enchant ได้ 2 Slots
  • ที่อัพเกรดระดับ +9 หรือมากกว่า สามารถ Enchant ได้ 3 Slots

Share :