Gacha Guarantee Mad Bunny

เป็นระบบ ในการการันตีเพื่อรับของแรร์ใน Mad Bunny

ระยะเวลาของการการันตี : 9 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 30 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไข Gacha Guarantee Mad Bunny

  • ทุกการเปิดใช้งาน Mad Bunny Scroll จะได้รับ Mad Bunny Coin 1ea เป็น Must Item
    • หลังหมดเวลาขาย Mad Bunny Scroll ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับ Mad Bunny Coin
    • Mad Bunny Coin จะถูกลบในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  • สะสม Mad Bunny Coin ครบ 100 ea จะสามารถหมุนตู้ Exchange Machine ได้ 1 ครั้ง
  • ทุกๆ การหมุนตู้ Exchange Machine ผู้เล่นจะได้รับ 1 Point **ติดตัวละคร**
  • เมื่อผู้เล่นหมุนตู้ สะสม Point ครบ 5 Point และไปใช้งานตู้ Exchange Machine จะได้รับ ของแรร์สุดพิเศษ [Not For Sale] Mad Bunny (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้) ทันที 1 ea
  • แต่ถ้าหากได้รับ [Not For Sale] Mad Bunny ก่อนครบ 5 Point จากการหมุ่นสุ่ม Exchange Machine แล้ว Point ติดตัวละครทั้งหมดจะรีเซ็ตเป็น 0
  • เมื่อหมดระยะของ Mad Bunny Scroll ผู้เล่นจะถูกลบ Mad Bunny Coin และ Point ออกจากตัวละครทั้งหมด

พิกัดตู้ Exchange Machine (itemmall 35 63) 


Share :