Double Monster Byalan Island

รายละเอียดกิจกรรม : จะทำการเพิ่มมอนเตอร์แผนที่ Byalan Island ทุกชั้น

ระยะเวลากิจกรรม : 11 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05.00 น.

Share :